Xerox WorkCentre 5335

Fuji Xerox WorkCentre 5335 เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ สร้างภาพด้วยระบบ LASER สามารถ Copy, Print, Scan ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่นต่อนาที รองรับการถ่ายเอกสารได้ 150,000 แผ่นต่อเดือน สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้


Price: 45,000

เครื่องมือสองสภาพ 90%
สภาพดีพร้อมใช้งาน

วัสดุสิ้นเปลือง : หมึก ราคา 2,000.- (เงินสด)


คุณสมบัติทั่วไป เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox WorkCentre 5335
• เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สี และขาว-ดำ สร้างภาพด้วยเลเซอร์
• มีฝากป้อนต้นฉบับอัตโนมัติอัตโนมัติ (ARDF)
• ความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ 35 แผ่นต่อนาที
• สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A3
• สามารถใช้กระดาษความหนาตั้งแต่ 55 gsm – 220 gsm (bypass and Front-Loading Paper Tray ส่วน Feeder ได้สูงสุด 128 gsm)
• สามารถกลับสำเนาอัตโนมัติ (Duplex)
• ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก สี 7.5 วินาที (A4) และขาวดำ 5.7 วินาที (A4)
• ใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องประมาณ 30 วินาที
• ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 X 600 dpi
• ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 X 1200 dpi
• สามารถแสกนสีได้ที่ความละเอียด 600 x 600dpi
• การย่อขยาย 25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%
• สามารถตั้งจำนวนสำเนาต่อเนื่อง 999 แผ่น
• สามารถ ตั้งรหัสผู้ใช้
• สามารถสั่ง Hold print, Lock print ได้
• มีหน่วยความจำ 1- 2 GB
• Network Interface Connection Ethernet 10/100Base-TX
• สามารถ scan to file, scan to email, scan to usb, scan to faxdrive ได้
• สามารถ Fax forward to PC หรือ สามารถส่ง เป็น PC Fax ได้
• ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 4 ถาด ถาดละ 500 x 2 แผ่น, 1,000 x 2 แผ่น (80 gsm) ช่องป้อนมือ Bypass 100 แผ่น